Tag Archives: زيباي

خبرگزاری آريا – داستان زيباي از مداد بياموزيم!


داستان زيباي از مداد بياموزيم!

خبرگزاري آريا –
داستان,داستان هاي خواندني,داستان مداد داستان هاي جالب وآموزنده
داستان زيباي از مداد بياموزيم
پسرک از پدر بزرگش پرسيد:
پدر بزرگ درباره چه مي نويسي؟
پدربزرگ پاسخ داد:
درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه مي نويسم، مدادي است که با آن مي نويسم.
مي خواهم وقتي بزرگ شدي، تو هم مثل اين مداد بشوي !
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز خاصي در آن نديد :
اما اين هم مثل بقيه مداد هايي است که ديده ام !
پدر بزرگ گفت : بستگي داره چطور به آن نگاه کني، در اين مداد پنج صفت هست
که اگر به دستشان بياوري، براي تمام عمرت با دنيا به آرامش مي رسي :
صفت اول: مي تواني کارهاي بزرگ کني، اما هرگز نبايد فراموش کني که دستي وجود دارد
که هر حرکت تو را هدايت مي کند. اسم اين دست خداست، او هميشه بايد تو را در مسير اراده اش حرکت دهد.
صفت دوم: بايد گاهي از آنچه مي نويسي دست بکشي و از مداد تراش استفاده کني.
اين باعث مي شود مداد کمي رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تيزتر مي شود ( و اثري که از خود به جا مي گذارد ظريف تر و باريک تر) پس بدان که بايد رنج هايي را تحمل کني، چرا که اين رنج باعث مي شود انسان بهتري شوي.
صفت سوم: مداد هميشه اجازه مي دهد براي پاک کردن يک اشتباه، از پاک کن استفاده کنيم.
بدان که تصحيح يک کار خطا، کار بدي نيست، در واقع براي اينکه خودت را در مسير درست نگهداري، مهم است.
صفت چهارم: چوب يا شکل خارجي مداد مهم نيست، زغالي اهميت دارد که داخل چوب است. پس هميشه مراقب باش درونت چه خبر است.
و سر انجام
پنجمين صفت مداد: هميشه اثري از خود به جا مي گذارد.
پس بدان هر کار در زندگي ات مي کني، ردي از تو به جا مي گذارد و سعي کن نسبت به هر کار مي کني، هشيار باشي و بداني چه مي کني.
منبع: farshadnikbin.blogfa.comخبرگزاری آريا – سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي


سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي

خبرگزاري آريا –
جملات قصار شيخ بهايي, جملات شيخ بهايي
جملات قصار شيخ بهايي
از شيخ بهايي پرسيدند: سخت مي گذرد، چه بايد کرد؟ گفت: خودت که مي‌ گويي سخت مي‌گذرد، سخت که نمي‌ ماند. پس خدارو شکر که مي ‌گذرد و نمي ‌ماند….
شيخ‌ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي
شيخ‌ بهايي چه زيبا ميگويد:
آدمي اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست،
زيرا :
اگر بسيار كار كند، مي‌گويند احمق است!
اگر كم كار كند، مي‌گويند تنبل است!
اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند!
اگر جمعگرا باشد، مي‌گويند بخيل است!
اگر ساكت و خاموش باشد مي‌گويند لال است!
اگر زبان‌آوري كند، مي‌گويند ورّاج و پرگوست!
اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند مي‌گويند رياكار است!
و اگر نكند ميگويند كافر است و بي ‌دين!
لذا نبايد بر حمد و ثناي مردم اعتنا كرد
و جز از خداوند نبايد از كسي ترسيد.
پس آنچه باشيد که دوست داريد.
و شاد باشيد؛ مهم نيست که اين شادي چگونه قضاوت شود
شيخ‌ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
جملات زيباي شيخ بهايي
آنکس که بدم گفت، بدي سيرت اوست
و آنکس که مرا گفت نکو خود نيکوست
حال متکلم از کلامش پيداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست …
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
جملات شيخ بهايي
بي عوض داني چه باشد در جهان؟
عمر باشد عمر، قدرش را بدان…!
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان زيبا و آموزنده شيخ بهايي
علامت احمق سه چيز است:
از هدر رفتن عمر باکي ندارد
از حرف هاي بيهوده سير نمي شود
تاب همنشيني کسي که عيبش را ببيند ندارد…
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان شيخ بهايي
اي هست وجود تو ز يک قطره مني
معلوم نمي شود که تو چند مني
تا چند مني ز خود که کو همچو مني؟
نيکو نبود مني ز يک قطره مني
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
آثار شيخ بهايي
دنيا که از او دل اسيران ريش است
پامال غمش، توانگر و درويش است
نيشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ
نوشش، چو نکو نگه کني، هم نيش است
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي
از بس که زدم به شيشهٔ تقوي سنگ
وز بس که به معصيت فرو بردم چنگ
اهل اسلام از مسلماني من
صد ننگ کشيدند ز کفار فرنگ
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان زيباي شيخ بهايي
در ميکده دوش ، زاهدي ديدم مست / تسبيح به گردن و صراحي در دست
گفتم ز چه در ميکده جا کردي؟ گفت / از ميکده هم به سوي حق راهي هست
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
رباعيات شيخ بهايي
افسوس که نان پخته، خامان دارند،اسباب تمام، ناتمامان دارند، آنان که به
بندگي نمي ارزيدند،امروز کنيزان و غلامان دارند.
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي
اي عاشق خام، از خدا دوري تو
ما با تو چه کوشيم؟ که معذوري تو
تو طاعت حق کني به اميد بهشت
رو رو! تو نه عاشقي، که مزدوري تو
شيخ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
جملات زيباي شيخ بهايي
هر جنبنده اى که بر روى زمين است. مرگ را ناخوش مى دارد
و اگر به چشم خرد بنگرد. راحتى بزرگ در مرگ است.
شيخ‌ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان شيخ بهايي
تا منزل آدمي سراي دنياست
کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست
خوش باش که آن سرا چنين خواهد بود
سالي که نکوست، از بهارش پيداست
شيخ‌ بهايي
سخنان و جملات زيباي شيخ بهايي, شيخ بهايي
سخنان شيخ بهايي
آن حرف که از دلت غمي بگشايد
در صحبت دل شکستگان مي‌بايد
هر شيشه که بشکند، ندارد قيمت
جز شيشهٔ دل که قيمتش افزايد
شيخ‌ بهايي
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – جملات زيباي تولدت مبارک پسرم


جملات زيباي تولدت مبارک پسرم

خبرگزاري آريا –
متن زيبا براي تبريک تولد مادر به پسر, جملات تبريک تولد پسرم
پيام تولدت مبارک
روز تولد تو روزي است که نه غصه و نه غم هيچکدام سراغ من نمي‌‌آيد. پس اين روز را به تو و خودم تبريک مي‌گويم.
پسر گلم تولدت مبارک
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
پيامک تولدت مبارک پسرم
پسر عزيز تر از جانم روز به دنيا امدنت زيباترين روز زندگيم است گاهي با خود فکر ميکنم که شايد روزي… جايييي…. براي
گنجشکي دانه اي پاشيدم که پاداش خداوند به من خنده هاي زيباي توست فرشته ي کوچک من از خدا هزاران بار ممنونم که شادي
بودنت را به من بخشيد
پسرم تولدت مبارک
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
بهترين جملات براي تبريک تولد پسرم
پسرم مراقب باش، اينجا زمين است. اينجا زمين گاهي خشک و سخت، وگاهي نرم و نمناک است. اما بايد طوري زندگي کني که هميشه
ردپاي بودنت براي جهان و جهانيان بماند. نگذار زمين و آسمان سرنوشت تو را تعيين کنند و بايد اين را بداني که نه آمدنمان دست
خودمان است و نه رفتنمان!!! اما آمدن ورفتن دونقطه اند، اينکه چگونه بهم وصل ميشوند، هنر آدم بودن و آدم ماندن ماست.
پسرم تولدت مبارک
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
متن زيبا براي تبريک تولد مادر به پسر
مي‌دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبريک گفته اند
شايد واژه هاي تبريک آن ها زيباتر بوده اند
اما با عشق مادرانه اي که من به همراه تبريکم روانه قلب مهربانت مي‌کنم
قابل قياس نيست روز ميلاد تو روز شکفتن غنچه هاي مهربانيست
با همه وجود دوستت دارم
پسرم تولدت مبارک
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
جملات تبريک تولد پسرم
باز کن پنجرهها را که نسيم
روز ميلاد اقاقي ها را
جشن ميگيرد
و بهار
روي هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
لمس بودنت مبارک
پسر عزيزم تولدت مبارک
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
تبريک تولد پسر بچه
داري مرد مي شي … داري قد مي کشي و من دارم لحظه هاي مرد شدنت را مي بينم.
تو دنياي آدم بزرگ ها خيلي خبري نيست پسرم … خيلي زود بزرگ نشو . دلم مي خواد تا مي توني از دنياي سادگي و بچگي کيف کني.
لحظه هاي قد کشيدنت را مي بينم و زندگي مي کنم .
تولدت مبارک عزيز دلم. تنها آرزوم اينه که چشات هميشه بخنده و خدا ازت راضي باشه.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
متن زيبا براي تبريک تولد پسرم
در واهمه ي بي خوابي ام
نام تو چون قناري سرگردان
به ديواره هاي قفس مي کوبد
و من پر مي شوم در
سالروز تو پسر گلم
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
اس ام اس براي تبريک تولد پسرم
پسرم
يک بهار، يک تابستان، يک پاييز و يک زمستان راديدي
از اين پس همه چيز تکراريست
جز مهرباني
تولدت مبارک پسرم
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
پيام تولدت مبارک پسرم
جگرگوشه نازنين من! مرد کوچک امروز و بزرگ‌مرد فردا، امروز روز تولد تو است؛ به وجودت افتخار مي‌کنم و هزاران هزار روز مانند امروز را برايت آرزو دارم.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
متن زيبا براي تبريک تولد مادر به پسر
پسرم! اي عزيزترينم! تولدت تولد زيبايي‌ها بود و لبخندهاي شيرينت زندگي‌ام را قشنگ کرد. تولدت هزاران بار مبارک.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
تبريک تولد پسرم
پسر خوبم! نمي‌دانم پيش از به دنيا آمدن تو چگونه مي‌زيستم و آيا اصلاً مي‌زيستم؟ که اکنون نفسم به نفس تو بند است. نفس‌هايت مستدام و تولدت مبارک.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
جملات تبريک تولد پسرم
نازنين پسرم! يار و يارم! وقتي که تو دنيا آمدي، انگار همين که تو را دارم، بهترين هديه ي دنيا را دارم، ديگر در بين ستاره ها به دنبال درخشان ترين ستاره نيستم در ميان گلها به دنبال زيباترين گل نيستم. تو کهکشاني هستي از پر نور ترين ستاره ها. تولدت مبارک.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
تبريک تولد پسر بچه
پسر محبوبم! وقتي به دنيا آمدي، گل‌هاي شقايق در سينه‌ام شکفتند و دشت قلبم يک‌سره قرمز پوشيد. سرسبزي‌ام را مديون تو هستم. تولدت مبارک پسر نازنينم
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
متن زيبا براي تبريک تولد مادر به پسر
پسر دوست‌داشتني من! تاريخ تولد تو در تقويم و در يک روز خاص نيست؛ چراکه تو بارها و بارها، هر روز و هر روز در قلب من متولد مي‌شوي. به دنيا آمدن تو دليل هر تپش قلبم است. دليل هر تپش قلبم مبارک.
جملات تبريک تولد پسرم, تبريک تولد پسر بچه
تبريک تولد پسر بچه
اميدواريم هرروز برايت رويايي باشد در دست
نه دوردست
عشقي باشد در دل
نه در سر
و علتي باشد براي زندگي
نه روز مره گي
پسرم تولدت مبارک
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – جملات زيباي تولدت مبارک دخترم


جملات زيباي تولدت مبارک دخترم

خبرگزاري آريا –
پيام تولدت مبارک, پيامک تولدت مبارک
جملات زيباي تولدت مبارک دخترم
متن تولدت مبارک دخترم
دختر عزيزم! نمي‌دانم چطور خدا را بخاطر اين هديه قشنگش شکر کنم. به اندازه تک تک سلولهاي بدنت از خداوند سپاسگزارم. از خدا
مي‌خواهم اين هديه‌اي که به ما پدر و مادرت بخشيده در پناه خودش حفظ کند.
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تبريک تولد مادر به دختر
و امروز دوباره متولد مي شوي
و شمع ها ، که سهم توست از زندگي
و ستاره هائي که به ميهماني آمده اند
و شکوفه هائي که دوباره خواهند شکفت
و عطري که نصيب پروانه هاست
و تو سهم من از تمام زندگي
تولدت مبارک دختر نازم
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
جمله تولدت مبارک
عزيزم اکنون به جاي دستانم
دو بال طلائي مي خواهم
تا در زيبا ترين تاريخ تقويم
براي ستاره باران کردن شب تولدت
تا آسمان پرواز کنم و به روي ماه بنويسم
تولدت مبارک دختر عزيزم
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تبريک تولد مادر به دختر
امروز برايم تکرار آن روز فراموش ناشدني است…
روزي که
پلک جهان مي پريد
دلم گواهي مي داد
اتفاقي مي افتد…
و لحظاتي بعد
فرشته اي از آسمان فرود آمد در دامان من
دنيا صداي گريه کودکي را شنيد که امروز تنها بهانه براي خنديدن من است…
امروز روزي است که تو به دنيا آمدي…
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تولدت مبارک
زيباي من
تو دختر متولد شدي براي هميشه پاک بودن
تو دختر متولد شدي براي هميشه زيبا بودن
تو دختر متولد شدي براي لطيف بودن
تو دختر متولد شدي براي عشق ورزيدن
دخترم تولدت مبارک
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
جملات زيباي تولدت مبارک دخترم
تو آمدي و خدا خواست دخترم باشي
و بهترين غزل توي دفترم باشي
تو آمدي که بخندي ،خدا به من خنديد
و استخاره زدم ،گفت کوثرم باشي
خدا کند که ببينم عروس گلهايي
خدا کند که عروس صنوبرم باشي
دختر گلم تولدت مبارک
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تبريک تولد مادر به دختر
دختر جان جانانم! روز تولدت رسيده که باز به تو هديه بدهم!
هديه من عشق و محبت است نثار خوبي‌هات. روز آغاز زيستن مبارک.
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
جمله تولدت مبارک
دختر گلم! از وقتي زاده شدي، نگاهت را قاب مي‌گيرم. در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگي مي‌بخشد.
امروز روز توست… تولدت مبارک.
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تولدت مبارک عزيزم
تولد تولد تولدت مبارک. يادت باشد همه عروسک‌هاي دنيا يتيم مي‌‌ماندند
اگر دختر نبود. مادر عروسک‌ها تولدت مبارک.
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
اس ام اس تولدت مبارک
رويه پيشونيه فرشته ها نوشته هرکي دختر داره جاش وسطه بهشته
از آسمون ميباره درو طلا و گوهر زرو سيمو نقره وقتي ميخنده دختر
يکي يدونه دختر چراغه خونه دختر گلابتونه دختر ماه آسمونه دختر
قندو نباته دختر هميشه باهاته دختر اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر
دختر نازنينم تولدت مبارک
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تبريک تولد به دختر
امروز سالروزه تولد نازنين ترين و اهورايي ترين ارمغان زندگيمه
تولدت مبارک عاشقانه دوستت دارم دخترم
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
تبريک تولد مادر به دختر
ميلادت اي عزيز تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غزل به ترنم، نشسته باد
تولد تو مبارک، بروي تو
دروازه هاي غم به چنين روز بسته باد
دختر گلم تولدت مبارک
جمله تولدت مبارک, تبريک تولد مادر به دختر
جملات زيباي تولدت مبارک دخترم
شکفتن گل زيبايم در دشتي از ياس هاي مهرباني
با آرزوي روشن ترين فرداها براي دختر مهربانم
تولدت مبارک عزيزم
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – متن هاي زيباي جشن نيکوکاري (۲)


متن هاي زيباي جشن نيکوکاري (2)

خبرگزاري آريا –
جملات زيبا درباره جشن نيکوکاري, جملات زيباي جشن نيکوکاري
مطلب در مورد جشن عاطفه ها
بهار مي آيد تا زنده شوي براي از نو سرودن. براي خط زدن فاصله ها و به ياد آوردن احساس ها. بهار مي آيد تا جان بگيري با عاطفه باراني مادي و معنوي. بهار مي آيد تا حس کودکان را درک کني و درد درمندان را لمس. بهار مي آيد تا با حضور بخشنده ات راهي بهشت شوي همان گونه که رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايد: بخشندگي يکي از درختان بهشت است که شاخه هاي آن در دنيا آويخته است هر که بخشنده باشد به يکي از شاخه هاي آن آويزان شده و آن شاخه او را به طرف بهشت مي کشاند.
هر روز، نوروز زودتر از ديروز به دل تو سرک مي کشد، اي انساني که دلواپس و دلتنگ احساني با قلبي آکنده از احساس؛ احسان به کودکان، بيماران، پيران روزگار، مادران، پدران و مستمندان؛ نه تنها آنان، که همه هستي چشم انتظار نو شدن تو هستند؛ تويي که انتخاب شده اي تا با نسيم همدلي و همراهي حرکت کني و شادي را با هم نوعانت شريک شوي.
به شکرانه سلامتي و سربلندي ات، سر تواضع فرو آور و با همسايه ات هم سفره شو و هم درد. آغوشي از باور باش براي آنان که ناباورانه در کام تلخ حزن گرفتارند. دل نوازي کن با لباس و کفش هايي نو به رنگ نوروز؛ بلکه تبسم نو بودن بر لب کودکان بنشاني! گلي از جنس جشن از گيسوي مهرباني بردار و اميدبخش دل پر درد بيماران باش. کليد رحمت خدا در شاد کردن خاطر مادران و پدران و پيران روزگار است، پس با تبسمي به رنگ ارادت بوسه بر دستان بي ادعاشان بزن.
… و باز هم، گره گشاي تمام غم ها، دعاست؛ پس قنوتي براي استجابت آرزوها بگير و تمام بهار را با نوبهار وجودت هديه کن!
جملات زيبا درباره جشن نيکوکاري, جملات زيباي جشن نيکوکاري
متن ادبي جشن نيکوکاري
اي دل، تو سزاوار کرامتي. نگاه هاي منتظر، به تو خيره مانده است. اينک در جشن نيکوکاري دل هاي خسته را در ميهماني خود پذيرا باش و بدان لبخند را بر لب هاي خشکيده بباران. فردا که بهار آيد دستان خود را سبز خواهي ديد.
بايد نگريست. بايد با دقت به مهرباني اينان نگريست. کدام زبان مي تواند اين همه عاطفه را سپاس گويد؟ گل هاي احساس را ببين که از شرم عرق کرده اند. امروز، «حي علي خيرالعمل» است. امروز روز نيکوکاري است.
اي دل، تو سزاوار کرامتي. نگاه هاي منتظر، به تو خيره مانده است. اينک در جشن نيکوکاري دل هاي خسته را در ميهماني خود پذيرا باش و بدان لبخند را بر لب هاي خشکيده بباران. فردا که بهار آيد دستان خود را سبز خواهي ديد.
امروز طراوت ميهمان دل هاي ماست. امروز از آسمان عطوفت مي بارد و درختان عاطفه را مي بيني که ميوه هاي ايثار نثار مي کنند. امروز زمينيان آسماني شده اند. امروز خدا در همين نزديکي ها نعمت مي پاشد. امروز فرشتگان طبق طبق نيکي به آسمان مي برند. امروز، روز نيکوکاري است.
جملات زيبا درباره جشن نيکوکاري, جملات زيباي جشن نيکوکاري
جملات زيبا درباره جشن نيکوکاري
آفريننده مهر، آن زمان که انسان را سرشت، محبت را در قلبش نوشت و مُهر کرد راز قلب انسان را؛ قلبي که مي تپد براي قلبي ديگر، قلبي که به درد مي آيد از رنج قلبي ديگر. قلبي که شادمان مي شود از شعف قلبي ديگر. قلبي که مي گذرد از تمام داشته هايش، براي قلبي ديگر. آري اين است راز آفرينش انسان؛ انساني که شايسته امانت است و مسجود فرشتگان. انساني که چونان خورشيد هيچ گاه از بخشش ذره ذره تابندگي اش بي نور نخواهد شد؛ زيرا تمام قلبش سرشار از نور خداست. انساني که سخاوت دستانش، به سخاوت آسمان طعنه خواهد زد و تقسيم لبخندش، گره از چين پيشاني ها خواهد گشود. انساني که براي استجابت آرزوهاي انساني ديگر، باران خواهد شد تا سرزمين ترک خورده يأس، رنگ شادماني و شکوفايي بگيرد. انساني که براي آسايش دلي بي آرامش پر از مهر خواهد شد تا در پناه چشمان مهربانش غم ها کوچ کنند. انساني که در سرماي دستان دخترکي گل فروش يخ خواهد زد و در گرماي چشم پسرکي فال به دست، ذوب. انساني که در عبور از امتداد نگاه هايي منتظر براي هميشه خواهد ايستاد؛ نگاه هايي که گاه منتظر فرزندند و گاه منتظر پدر يا مادر و گاه خواهر يا برادر. انساني که در قطره قطره اشک کودکي يتيم غرق خواهد شد و با آه برخاسته از غربت پيرمرد يا پيرزني، آب. انساني که سد خواهد کرد راه تکثير فقر را؛ به وسعت انسانيت و دلي مالامال از محبت.
جملات زيبا درباره جشن نيکوکاري, جملات زيباي جشن نيکوکاري
۱۴ اسفند روز احسان و نيکوکاري
برخيزيم. برخيزيم و دعا کنيم؛ براي دل هاي بي قراري که عيد امسال خود را شاد مي خواهند. براي آنان که نگران طراوت کودکان معصوم خود هستند. آنان که چشم به ياري من و تو دارند. برخيزيم که امروز، روز «اللهم اغن کل فقير» است. امروز روز تلاش براي عدالت است. برخيزيم! امروز روز نيکوکاري است.
فردا که دستمان از جهان کوتاه است، حسرت روزگاراني را مي خوريم که مي توانستيم شادي هامان را هديه کنيم. پس امروز را دريابيم؛ امروز را که روز نيکوکاري است؛ امروز را که گرمي محبت، سرماي کدورت را در پشت پنجره وا مي نهد. باور داشته باش که پاداش ما، بهاري با گل هاي رنگارنگ خواهد بود.
اي پاکي ها، اي عاطفه ها، اي مهرباني ها، امروز روز شماست. از خانه بيرون آييد و کوچه کوچه شهر را از عطر دل انگيز خود سرمست سازيد. اي گندم زارهاي محبت، برخيزيد و خورشيد را خوشه چين گرمي خود سازيد؛ و تو اي عشق، امروز از دستان مهربان اين مردم بر کوير نياز ببار و دشت را پر از گل نيکوکاري کن.
چه چيز بالاتر از آنکه خدا شما را دوست مي دارد؟
شما را مي گويم؛ شما که دستانتان لبريز مهرباني است.
شما که تاب نگاه هاي منتظر خانواده هاي نيازمند را نداريد.
شما که محبت خود را از ارزاني سفره هاي مردم محروم مي کنيد.
شما که آفريننده روز نيکوکاري هستيد.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – داستان زيباي «اثر»


داستان زيباي «اثر»

خبرگزاري آريا –
سرگرمي،سايت سرگرمي داستان کوتاه
يکشنبه بود و طبق معمول هر هفته رزي ، خانم نسبتا مسن محله ، داشت از کليسا برمي گشت…
در همين حال نوه اش از راه رسيد و با کنايه بهش گفت : مامان بزرگ ، تو مراسم امروز ، پدر روحاني براتون چي موعظه کرد ؟!
خانم پير مدتي فکر کرد و سرش رو تکون داد و گفت: عزيزم ، اصلا يک کلمه اش رو هم نميتونم به ياد بيارم !
نوه پوزخند ي زد و بهش گفت: تو که چيزي يادت نمياد ، واسه چي هر هفته همش ميري کليسا ؟!
مادر بزرگ تبسمي بر لبانش نقش بست .
خم شد سبد نخ و کامواش رو خالي کرد و داد دست نوه و گفت : عزيزم ممکنه بري اينو از حوض پر آب کني و برام بياري ؟!
نوه با تعجب پرسيد : تو اين سبد ؟ غير ممکنه با اين همه شکاف و درز داخل سبد آبي توش بمونه !
رزي در حالي که تبسم بر لبانش بود اصرار کرد : لطفا اين کار رو انجام بده عزيزم دخترک غرولند کنان و در حالي که مادربزرگش رو تمسخر ميکرد سبد رو برداشت و رفت ، اما چند لحظه بعد ، برگشت و با لحن پيروزمندانه اي گفت : من ميدونستم که امکان پذير نيست ، ببين حتي يه قطره آب هم ته سبد نمونده !
مادر بزرگ سبد رو از دست نوه اش گرفت و با دقت زيادي وارسيش کرد گفت : آره ، راست ميگي اصلا آبي توش نيست اما بنظر ميرسه سبده تميزتر شده ، يه نگاه بنداز …!
منبع: asriran.com


خبرگزاری آريا – داستان زيباي «ارزيابي خود»


داستان زيباي «ارزيابي خود»

خبرگزاري آريا –
داستانهاي جذاب داستان زيباي «ارزيابي خود»
پسر کوچکي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روي جعبه رفت تا دستش به دکمه هاي تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش مي داد.
پسرک پرسيد: «خانم، مي توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟»
زن پاسخ داد: «کسي هست که اين کار را برايم انجام مي دهد.»
پسرک گفت: «خانم، من اين کار را با نصف قيمتي که او مي دهد انجام خواهم داد.» …
زن در جوابش گفت که از کار اين فرد کاملا راضي است.
پسرک بيشتر اصرار کرد و پيشنهاد داد: «خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي کنم. در اين صورت شما در يکشنبه زيباترين چمن را در کل شهر خواهيد داشت.» مجددا زن پاسخش منفي بود.
پسرک در حالي که لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت. مغازه دار که به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: «پسر…، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينکه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم کاري به تو بدهم.»
پسر جوان جواب داد: «نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را مي سنجيدم. من همان کسي هستم که براي اين خانم کار مي کند.»
منبع: asriran.com