خبرگزاری آريا – مراقبت از گزند آن کس که از انسان مي ترسد


مراقبت از گزند آن کس که از انسان مي ترسد

خبرگزاري آريا –
سايت سرگرمي,حکايت
حکايت کوتاه
(هرمز) فرزند انوشيروان (وقتي به سلطنت رسيد) وزيران پدرش را دستگر و زنداني کرد. از او پرسيدند: (تو از وزيران چه خطايي ديدي که آنها را دستگير و زنداني نموده اي؟)
هرمز در پاسخ گفت: خطايي نديده ام، ولي ديدم ترس از من، قلب آنها را فرا گرفته و آنها بي اندازه از من مي ترسند و اعتماد کامل به عهد و پيمانم ندارند، از اين رو ترسيدم که در مورد هلاکت من تصميم بگيرند. به همين خاطر سخن حکيمان را به کار بستم که گفته اند:
از آن کز تو ترسد بترس اي حکيم وگر با چو صد بر آيي بجنگ
از آن مار بر پاي راعي زند که برسد سرش را بکوبد به سنگ
نبيني که چون گربه عاجز شود برآرد به چنگال چشم پلنگ
منبع: alhassanain.org