خبرگزاری آريا – سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (۲۴)


سخـنان حکيـمانه از بـزرگان (24)

خبرگزاري آريا –
جملات بزرگان جهان, جملات بزرگان در مورد زندگي
جملات بزرگان در مورد خوشبختي
بگذاريد ؛ هر کسي به آيين خودش باشد
زنان را گرامي بداريد
فرودستان را دريابيد
و هر کسي به تکلم قبيله ي
خويش سخن بگويد
آدمي تنها در مقام خويش به
منزلت خواهد رسيد…
کوروش کبير
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان فلسفي
از آدمهاي حسود؛
متنفر نباشيد،
دليل حسادت آنها
اين است که
فکر مي کنند
شما از آنها بهتر هستيد…
پائولو کوئليو
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان در مورد خوشبختي
در نهان به آنان دل مي بنديم ؛
که دوستمان ندارند
و در آشکار
از آنان که دوستمان دارند غافليم
شايد اين است دليل تنهايي ما…
دکتر علي شريعتي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
باور آدمهاي ساده را خراب نکن
آدمهاي ساده با تو تا ته خط مي آيند
و اگر بي معرفتي ببينند، قهر نمي کنند!
ميميرند
مرگِ پروانه را آيا ديده اي؟
پروانه با يک تلنگر ميميرد
سيمين بهبهاني
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان در مورد خوشبختي
ميزان هوش،
با توانايى تغيير كردن،
اندازه گيرى ميشود.
آلبرت انشتين
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
سخنان جملات بزرگان
ببينيد ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻨﺪ!
ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان فلسفي
من نميگويم در زندگى
اشـتـباه نخواهـى كرد،
حتماً خواهى كرد. فقط
«يك اشـتباه» را دوبار
تكرار نكن، «بار دوم»
حماقت است نه اشتباه …
اشو
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان در مورد موفقيت
دو بيگانه ي همدرد،
از دو خويشاوند ِ بي‌درد يا ناهم‌درد،
با هم خويشاوندترند…
علي شريعتي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بزرگان جهان
بهشت و دوزخ ما در اين جهان،
در دستان خود ماست؛
نيکي پاسخ نيکي است،
و بدي سزاي بدي.
نتيجه زندگي ما،
حاصل اعمال ماست
زرتشت
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
اگر مي خواهي
رازي را از دشمنان
پنهان بداري، ……
آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.
بنجامين فرانکلين
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
گـلواژه هاي مانـدگار از ديـدگاه بـزرگان
خواسته تان را تجسم کنيد و به آن عشق بورزيد
تمام حس ها و موقعيت هايي که با داشتن چيز دلخواهتان به دست خواهيد آورد
تجسم کنيد و احساس کنيد که اکنون آن را داريد.
هر روز اين کار را بکنيد ….
هر روز دوست مهربونم خواسته هاتون بنويسيد و هر روز به مدت ۲۱ روز اين کار انجام بديد
ذهنتون تغيير خواهد کرد
شما به تمام آرزوهايتان ميرسيد .
اگر بدانيد چطور از کائنات درخواست کنيد.
آن ها به شما پاسخ ميدهند.
لوييز هي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
جملات بـزرگان
در نهان به آنان دل مي بنديم ؛
که دوستمان ندارند
و در آشکار
از آنان که دوستمان دارند غافليم
شايد اين است دليل تنهايي ما…
دکتر علي شريعتي
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
سخـن بـزرگان
۲۰ سال بعد،
بابت کارهايي که نکرده اي
بيشتر افسوس ميخوري
تا بابت کارهايي که کرده اي…
پس تسليم نشو
فکر حرف مردم را نکن،
بگرد، آرزو کن، کشف کن
و هرآنچه بکن که دلت ميخواهد…
مارک تواين
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان, سخـن بـزرگان
سخـنان حکيـمانه از بـزرگان
سخت است حرفت را نفهمند
سخت تر اين است که حرفت را اشتباهي بفهمند
حالا ميفهمم که خدا چه زجري ميکشد
وقتي اين همه آدم حرفش را که نفهميده اند هيچ
اشتباهي هم فهميده اند
دکترعلي شريعتي
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته