خبرگزاری آريا – تست هوش تصويري (۴)


تست هوش تصويري (4)

خبرگزاري آريا –
شماره ۱) به شکل زير نگاه کنيد، آيا مي توانيد از يک نقطه شروع کنيد و بدون اينکه از مسيري دوبار عبور کنيد، تمام خطوط را طي نماييد و به خط شروع (نه لزوما نقطه شروع) باز گرديد؟
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
تست هوش تصويري با جواب
شماره ۲) با توجه به شکل فوق، مشخص کنيد بجاي علامت سؤال، چه عددي بايد قرار گيرد.
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
تست هوش تصويري
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
پاسخ تست هوش:
شماره ۱)
تست هوش تصويري جالب, جديدترين تست هوش تصويري
معما و تست هوش
شماره ۲)
عدد ۶٫
مجموع هر دو بخش روبروي هم (بخش ها با زواياي متقابل به رأس) (۴و۱۷) (۸و۱۳) و… برابر ۲۱ خواهد بود.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته
منبع:ihoosh.ir