خبرگزاری آريا – معما؛ ساعت‌ها کي يکي مي‌شوند؟


معما؛ ساعت‌ها کي يکي مي‌شوند؟

خبرگزاري آريا –
معما هاي سخت با جواب, معما همراه با جواب
معما همراه با جواب
دو ساعت ديجيتال داريم که هيچ کدام مثل يک ساعت عادي کار نمي‌کند.
سرعت يکي دو برابر ساعت معمولي است، يعني در طول يک ساعت دو ساعت جلو مي‌رود.
ديگري سرعتش عادي است، اما جلو نمي‌رود بلکه به عقب بر مي‌گردد.
اين دو ساعت راس ساعت ۱۳:۰۰ يک زمان را نشان مي‌دهند. دفعه بعدي که اين دو ساعت هم‌‎زمان شوند، چه ساعتي را نشان مي‌دهند؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
پاسخ معما ساعت‌ها کي يکي مي‌شوند :
ساعت ۰۵:۰۰ را نشان مي‌دهند.
با گذشت هر ساعت، يکي از ساعت‌ها به اندازه دو ساعت جلو مي‌رود و ديگري يک ساعت به عقب بر‌مي‌گردد. يعني با گذشت هر ساعت، معادل سه ساعت بين آنها اختلاف مي‌افتد.
به اين ترتيب بعد از هشت ساعت، اختلاف زمان اين دو ساعت معادل ۲۴ ساعت مي‌شود که به اين معناست که هر دو دوباره يک زمان را نشان مي‌دهند.
هشت ساعت بعد، زمان واقعي ۲۱:۰۰ است، اما هر دو ساعت، ساعت ۰۵:۰۰ را نشان مي‌دهند.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته