خبرگزاری آريا – کارت پستال ميلاد امام محمد باقر (ع)


کارت پستال ميلاد امام محمد باقر (ع)

خبرگزاري آريا –
دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر
كه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
نديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقوا
كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر
ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد
کارت پستال ميلاد امام محمد باقر, کارت تبريک ولادت امام محمد باقر
ميلاد امام محمد باقر, ولادت امام محمد باقر
تصاوير کارت پستال ميلاد امام محمد باقر
کارت تبريک ميلاد امام محمد باقر,تصاوير کارت پستال ميلاد امام محمد باقر
جديدترين تصاوير ولادت امام محمد باقر,تصاوير ميلاد امام محمد باقر
تصاوير ولادت امام محمد باقر
کارت تبريک ولادت امام محمد باقر, تصاوير ولادت امام محمد باقر
ولادت امام محمد باقر, کارت پستال ميلاد امام محمد باقر
تبريک ميلاد امام محمد باقر
جديدترين کارت پستال هاي ولادت امام محمد باقر, کارت تبريک ميلاد امام محمد باقر
تصاوير کارت پستال ميلاد امام محمد باقر,جديدترين تصاوير ولادت امام محمد باقر
تصاوير ولادت امام محمد باقر
جديدترين تصاوير ولادت امام محمد باقر,ولادت امام محمد باقر
تصاوير ميلاد امام محمد باقر,ميلاد امام محمد باقر
کارت پستال ولادت امام محمد باقر
گردآوري: بخش سرگرمي بيتوته