خبرگزاری آريا – حکايتي در مورد غفلت


حکايتي در مورد غفلت

خبرگزاري آريا –
حکايت,حکايت کوتاه,حکايت هاي جالبحکايت هاي جالب و خواندني
حکايتي خواندني درباره غفلت
حکايت غفلت، حکايت آن سه فيلسوفي است که در ايستگاه راه آهني منتظر ورود قطار بودند. آن ها آن قدر گرم بحث و جدل بودند که غافل از ورود قطار شدند. لحظه اي که قطار خواست ايستگاه را ترک کند دو نفر از انها با عجله خود رابه درون قطار رساندند.
نفر سوم اما که خيلي هم عجله داشت نتوانست سوار شود. از بس که ناراحت بود گريه ميکرد، باربري که ماجراي انها را از نزديک مشاهده کرده بود به وي نزديک شد و به او دلداري داد وگفت خدا را شکر که حداقل دونفر از شما سوار قطار شد.
فيلسوف به جا مانده گفت: مشکل همين جاست. آن دو نفر براي بدرقه من آمده بودند من ماندم و آن ها رفتند. مطمئناً آن ها هم در قطار دارند مانند من گريه مي‌کنند. بله قطار زندگي در حرکت است چه سوار بشوي يا نشوي آن ميرود و غفلت ازآن قابل جبران نيست.
منبع: talab.org